Käyttöehdot

1. Yleistä palvelusta ja ehdoista

Näitä ehtoja (jäljempänä ’Ehdot’) sovelletaan Kirkkopalvelut ry:n ja Kansalaisareena ry:n (jäljempänä ’Palvelun tuottajat’) ylläpitämän vapaaehtoistyo.fi-verkkopalvelun (jäljempänä ’Palvelu’) käyttöön. Ehtoja sovelletaan Palvelun tuottajien ja palvelun käyttäjän (jäljempänä ’Käyttäjä’) väliseen suhteeseen siitä riippumatta, millä päätelaitteella Käyttäjä Palvelua käyttää.

Palvelun tarkoituksena on luoda kohtaamispaikka vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneiden ja vapaaehtoistehtäviä tarjoavien tahojen välille sekä tukea sitä, että nämä löytäisivät toisensa mahdollisimman hyvin. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksia. Raha- ja materialahjoitukset eivät täytä vapaaehtoisuuden määritelmää, joten lahjoitustehtävien julkaiseminen palvelussamme ei ole sallittua.

Mahdollinen vapaaehtoistyötä koskeva suhde syntyy aina suoraan vapaaehtoistyön tekijän ja tehtävän ilmoittajan välille. Palvelun tuottaja ei ole osapuolena tällaisessa Palvelun kautta mahdollisesti syntyvässä suhteessa eikä Palvelun tuottaja välitä auttajia, apua tai mitään muutakaan suoritusta. Tehtävän ilmoittaja on vastuussa tehtävään valitsemansa vapaaehtoisen soveltuvuudesta.

Palvelun tuottaja ylläpitää Palvelun käyttäjistä tietokantaa. Tietokanta tuottaa tietoa palvelun käyttäjien lukumäärästä, heidän iästä ja sukupuolesta, vapaaehtoistehtävien teemojen kiinnostavuudesta sekä tehtävien lukumäärästä Palvelussa.

Palvelun tuottaja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen Palvelun tuottamiseen, mutta se ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta, virheettömyyttä tai saatavuutta.

Palvelu annetaan Käyttäjän käyttöön sellaisena kuin se kulloinkin on. Palvelun tuottajilla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai muuttaa Palvelu tai Palvelun taikka lopettaa Palvelu kokonaan tai osittain. Palvelun tuottajilla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen Käyttäjälle. Mikäli Palvelun tarjoamisen lopettaminen ei johdu Käyttäjän näiden ehtojen vastaisesta menettelystä ja Käyttäjä on suorittanut Palvelusta etukäteen maksuja, palauttavat Palvelun tuottajat tällöin Käyttäjälle sen osan tämän etukäteen Palvelusta suorittamista maksuista, joiden osalta Käyttäjä ei ole saanut Palvelusta vastiketta.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja muita tietoliikenneyhteyden muodostamiseen tarvittavia ohjelmistoja ja laitteita, joiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista vastaa Käyttäjä.

Palvelun tuottajat pyrkivät siihen, että Palvelu olisi käytettävissä yleisimpien selainten ajantasaisilla versioilla, mutta Palvelun tuottajat eivät takaa, että Palvelu toimisi millään yksittäisellä selaimella tai selaimen versiolla taikka että Palvelu olisi yhteensopiva mihinkään selaimeen tarjottavan lisäosan kanssa.

Palvelun tuottajat eivät vastaa Käyttäjän Palvelun käyttämiseen käyttämien ohjelmistojen tai laitteiden toiminnasta aiheutuneista virheistä tai vahingoista eivätkä Palvelun tuottajat missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, joita Käyttäjän tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille aiheutuu (mukaan lukien erilaiset tietoturvallisuusriskit kuten virukset ja tietovarkaudet).

3. Rekisteröityminen

Palvelussa vapaaehtoistehtävien ilmoittaminen edellyttää rekisteröitymistä.

Palvelussa on julkisia osioita, joita on mahdollista käyttää ilman rekisteröitymistä, esimerkiksi vapaaehtoisena tehtävään hakeminen. Näitä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös tällaisten julkisten osioiden käyttöön.

Rekisteröityneiden käyttäjien tulee noudattaa seuraavia määräyksiä:

 • Käyttäjä ei saa antaa Palveluun totuudenvastaisia henkilötietoja tai luoda käyttäjätiliä muille henkilöille kuin itselleen.

 • Käyttäjä ei saa luoda useita henkilökohtaisia käyttäjätilejä.

 • Palvelua saavat käyttää vain vähintään 13-vuotiaat henkilöt, joiden oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu.

 • Käyttäjän yhteystietojen tulee olla oikeita ja ajantasaisia.

 • Palvelun tuottajilla on oikeus poistaa, muuttaa tai ottaa haltuun Käyttäjän valitsema käyttäjätunnus, jos Palvelun tuottajat katsovat sen olevan epäasianmukainen (esimerkiksi tilanteessa, jossa tavaramerkin omistaja valittaa käyttäjänimestä, joka ei liity läheisesti käyttäjän oikeaan nimeen).

4. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain sekä tekijänoikeuksia ja niiden läheisoikeuksia suojaavien kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Palvelun tuottajat pidättävät itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön.

Oikeudet Palvelun tuottamisessa käytettyihin tietokoneohjelmiin ovat tietokoneohjelmien lisenssinhaltijoilla.

Palvelun tuottajat antavat Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua näiden ehtojen sekä näissä ehdoissa määriteltyjen käytäntöjen mukaisesti.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua kaupalliseen tarkoitukseen kuten mainontaan.

Kaikki Käyttäjän Palveluun syöttämät tiedot ja sisältö ovat Käyttäjän tai muun oikeudet aineistoon omistavan tahon omaisuutta. Käyttäjän syöttäessä tietoja tai muuta sisältöä Palveluun:

 • Käyttäjä antaa Palvelun tuottajille tekijänoikeussuojan alaisen sisällön, kuten kirjalliset tekstit, kuvat ja videot (jäljempänä ’tekijänoikeussisältö’), osalta seuraavat nimenomaiset luvat: ei-yksinomaisen, siirrettävän, alilisensoitavan, maksuttoman, maailmanlaajuisen luvan (jäljempänä ’tekijänoikeuslupa’) käyttää mitä tahansa Palvelussa julkaistua tekijänoikeussisältöä.

 • Käyttäjä antaa Palvelun tuottajille oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta tekijänoikeussisältöä tai muuta Käyttäjän Palveluun syöttämää aineistoa.

 • Poistaa Palvelusta minkä tahansa Käyttäjän syöttämän sisällön, jonka osalta on esitetty väite mahdollisesta tekijänoikeuksien, muiden immateriaalioikeuksien tai muiden kolmansien oikeuksien loukkauksesta taikka jonka Palvelun tuottaja muutoin katsoo sopimattomaksi taikka ristiriitaiseksi Palvelun tarkoituksen kanssa.

 • Käyttäjä antaa Palvelun tuottajille oikeuden hyödyntää Palveluun liittyvää palautetta ja kehittämisehdotuksia ilman velvollisuutta suorittaa tällaisesta käytöstä korvauksia Käyttäjälle.

5. Vastuu käyttäjätunnuksista

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta ja sitoutuu olemaan luovuttamatta niitä millekään kolmannelle taholle.

Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa käyttäjätunnuksen tai salasanan katoamisesta tai epäillystä paljastumisesta kolmannelle taholle sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Käyttäjä vastaa hänen käyttäjätunnuksillaan tapahtuneesta käytöstä, mukaan lukien kaikki niiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ja vahingot, joita aiheutuu siihen asti, kunnes Käyttäjä on tehnyt edellä mainitun ilmoituksen Palvelun tuottajalle ja Palvelun tuottaja on ilmoittanut vastaanottaneensa Käyttäjän ilmoituksen.

6. Vastuu sisällöstä

Palvelun tuottajien tuottama sisältö

Palvelun tuottajat vastaavat itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

Palvelun tuottajat eivät vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai Palvelua muuten hyödyntäen toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Käyttäjän tuottama sisältö

Palvelun tuottajat eivät vastaa Käyttäjän Palveluun syöttämästä materiaalista tai muiden palveluntarjoajien palveluista tai niiden sisällöstä, tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista siinäkään tapauksessa, että näihin materiaaleihin on pääsy Palveluun sisältyvän linkin kautta tai muutoin Palvelua hyödyntäen.

Palvelun Käyttäjä vastaa Palveluun syöttämänsä tai muutoin Palvelua hyödyntäen muille verkon käyttäjille jakamansa aineiston sisällöstä ja siitä, ettei tällaisen materiaalin käyttö Palvelun yhteydessä loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- tai muita suojattuja oikeuksia taikka ole näiden Ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista taikka aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palvelun tuottajalle, Palvelulle taikka kolmansille tahoille. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjällä on oikeus luovuttaa Palvelun tuottajalle kohdan 4 mukaiset oikeudet Palveluun syöttämäänsä aineistoon.

Mikäli Käyttäjä syöttää Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjän tulee erityisesti varmistua siitä, että Käyttäjällä on kaikki tarvittavat oikeudet tällaiseen materiaaliin, mukaan lukien tekijänoikeus sekä oikeus materiaalin muokkaamiseen, edelleen luovuttamiseen ja julkaisemiseen. Yleensä tämä edellyttää sitä, että Käyttäjä on itse kuvannut materiaalin ja että hänellä on julkaisulupa kaikilta materiaalissa esiintyviltä luonnollista henkilöitä, alaikäisten osalta näiden huoltajalta.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Palvelun tuottajille kaikki vahingot, joita Palvelun tuottajille mahdollisesti aiheutuu sen johdosta, että Käyttäjän Palvelun yhteydessä käyttämä aineisto ei ole ollut näiden Ehtojen mukaista.

Epäily immateriaalioikeuksien loukkauksista

Mikäli Käyttäjä havaitsee Palvelussa aineistoa, joka saattaa loukata Käyttäjän tai kolmannen tahon tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia, Käyttäjää pyydetään viipymättä ilmoittamaan tästä seuraavaa palvelua käyttäen [email protected].

7. Henkilötietojen käyttö

Palvelun tuottajat käsittelevät Käyttäjän henkilötietoja Palvelun [rekisteriselosteen] ja [tietosuojalausekkeen] sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä sekä muita Palvelun käyttöä seuraavia tekniikoita [tietosuojalausekkeessa] tarkemmin kuvatuin tavoin. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön keskeisenä tarkoituksena on Palvelun kehittäminen, Käyttäjän Palvelun käytöstä saaman kokemuksen parantaminen sekä Palvelun käytön tilastointi.

Hyväksymällä nämä ehdot Käyttäjä antaa Palvelun tuottajille suostumuksen evästeiden ja muiden vastaavien Palvelun käyttöä seuraavien tekniikoiden käyttöön edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

9. Käyttökatkot

Palvelun tuottajat pyrkivät siihen, että Palvelu olisi käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden, mutta Palvelun tuottajat eivät takaa, että Palvelu olisi aina käytettävissä.

Palvelussa tulee olemaan käyttökatkoja, jotka voivat aiheutua suunnitellusta tai suunnittelemattomasta huoltotarpeesta, liiallisesta kuormituksesta tai muusta syystä kuten verkkohyökkäyksestä. Palvelun tuottajat pyrkivät tiedottamaan pitkäkestoisista käyttökatkoksista Käyttäjälle.

Mikäli Palveluun liittyvän Käyttäjälle maksullisen aikaperusteisen palvelun, jossa käyttäjän suorittama maksu antaa Käyttäjälle tietyn määräaikaisen käyttöoikeuden Palveluun, yksittäinen Palvelun käyttökatkos ylittää 24 tuntia tai mikäli tällaisen palvelun yhteenlasketut kuukausittaiset käyttökatkot ylittävät 96 tuntia, Palvelun tuottajat pidentävät Käyttäjän käyttöoikeutta edellä mainittujen käyttökatkojen kestoa vastaavasti. Palvelun tuottajilla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Palvelun käyttökatkoksista.

10. Palvelun käyttöä koskevat rajoitukset

Palvelun Käyttäjä ei saa:

 • julkaista luvatonta kaupallista viestintää (esimerkiksi roskapostia);

 • kerätä käyttäjien tietoja tai sisältöä tai muulla tavoin käytä Palvelua automaattisilla apuvälineillä (esimerkiksi keräys-botit, robotit, hakuagentit tai keräimet);

 • harjoittaa verkostomarkkinointia, kuten pyramidimarkkinointia, palvelussa;

 • ladata palveluun viruksia tai muuta haitallista ohjelmistokoodia;

 • yrittää hankkia toisten käyttäjien kirjautumistietoja tai käyttää toiselle henkilölle kuuluvaa käyttäjätiliä;

 • kiusata, uhkailla tai ahdistella toisia käyttäjiä;

 • julkaista sisältöä, joka on vihapuhetta tai luonteeltaan uhkaavaa, pornografista tai muutoin hyvän tavan vastaista tai epäkohteliasta toisia käyttäjiä kohtaan tai joka yllyttää väkivaltaan tai vihaan taikka joka sisältää alastomuutta tai väkivaltaa;

 • käyttää Palvelua laittomaan, harhaanjohtavaan, vihamieliseen tai syrjivään toimintaan;

 • harjoittaa toimintaa, joka voi estää, ylikuormittaa tai haitata Palvelun toimintaa tai ulkoasua, esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä tai sivun toteutukseen tai muihin palvelun toimintoihin puuttuvaa toimintaa;

 • edesauttaa tai rohkaista näiden Ehtojen vastaista toimintaa;

 • muokata, luoda jälkiperäisteoksia, purkaa tai muuten yrittää purkaa Palveluun liittyvän ohjelmiston lähdekoodia.

11. Muutokset ehtoihin ja maksuihin

Palvelun tuottajilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, Palveluun liittyviä käytäntöjä sekä Palvelun käytöstä perittävien maksujen määräytymisperusteita sekä suuruuksia.

Vähäisistä ehtojen, käytäntöjen ja maksujen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelussa.

Merkittävistä ehtojen, käytäntöjen ja maksujen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelussa ja sähköpostitse, minkä lisäksi Käyttäjälle varataan tilaisuus lukea muuttuneet ehdot, käytännöt ja maksut Palvelussa ennen Palvelun käytön jatkamista. Palvelun käytön jatkaminen muutosilmoituksen jälkeen katsotaan muuttuneiden ehtojen, käytäntöjen ja maksujen hyväksymiseksi.

12. Purkaminen

Palvelun tuottajilla on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoaminen Käyttäjälle, jos Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja tai niiden henkeä tai aiheuttaa vaaran oikeudellisten seuraamusten kohdistumisesta Palvelun tuottajiin tai muihin käyttäjiin.

Palvelun tuottajat ilmoittavat Palvelun lopettamisesta sähköpostitse tai Palvelussa, kun Käyttäjä yrittää seuraavan kerran käyttää käyttäjätiliään. Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa käyttäjätilin tai lopettaa Palvelun käytön.

Käyttäjän Palvelusta mahdollisesti suorittamia maksuja ei palauteta.

13. Riitaisuudet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan lainvalintasääntöjä.

Kaikki tähän sopimukseen perustuvat riitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Jos jokin osapuoli esittää vaatimuksen Palvelun tuottajia vastaan Käyttäjän Palvelussa julkaiseman sisällön tai muun Käyttäjän Palveluun liittyvän toimintanne perusteella, Käyttäjä sitoutuu hyvittämään Palvelun tuottajille kaikki vahingot, menetykset ja kustannukset (mukaan luettuna kohtuulliset oikeudelliset palkkiot ja kustannukset), joka liittyy tällaiseen vaatimukseen.

Vaikka Palvelun tuottajat laativat Käyttäjien toimintaa koskevat säännöt, Palvelun tuottajat eivät valvo tai ohjaa Käyttäjien toimintaa Palvelussa eivätkä Palvelun tuottajat ole vastuussa tiedoista tai sisällöistä, joita Käyttäjät julkaisevat tai jakavat palvelussa. Palvelun tuottajat eivät vastaa loukkaavasta, sopimattomasta, säädyttömästä, laittomasta tai muuten paheksuttavasta sisällöstä, jota Palvelussa saattaa esiintyä. Palvelun tuottajat eivät vastaa palvelun käyttäjien käyttäytymisestä verkossa tai muualla.

Palvelun tuottajat pyrkivät siihen, että Palvelu olisi mahdollisimman toimiva ja turvallinen, mutta tästä huolimatta Palvelun käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu annetaan Käyttäjän käyttöön sellaisena kuin se kulloinkin on, eivätkä Palvelun tuottajat voi taata palvelun olevan aina virheetön, toimiva tai käytettävissä. Palvelun tuottajat eivät vastaa palvelun käyttäjien tai minkään muunkaan kolmannen osapuolen toiminnasta eikä näiden Palvelussa julkaisemasta sisällöstä tai tiedoista. Palvelun Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämästä Palvelun tuottajia tai niiden henkilöstöä kohtaan mitään vaatimuksia, jotka liittyvät Käyttäjän ja toisen käyttäjän tai Palveluun liittyvän kolmannen osapuolen välisiin vaatimuksiin. Palvelun tuottajat eivät vastaa mistään välillisistä vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta liikevaihdon, tuotannon, käyttöhyödyn, tietojen tai muusta sopimuksesta aiheutuvat menetykset. Palvelun tuottajien yhteenlaskettu enimmäisvastuu on kaikissa tilanteissa rajoitettu enintään 100 euroon. Näitä vastuunrajoituksia ei sovelleta niiltä osin kuin ne mahdollisesti katsotaan pakottavan lainsäädännön vastaisiksi, jolloin Palvelun tuottajien vastuu on rajoitettu pakottavan lainsäädännön mahdollistamaan vähimmäismäärään.

14. Muuta

Palvelu sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Näihin kolmansien osapuolten palveluihin ja verkkosivuihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Ehdot muodostavat koko sopimuksen Käyttäjän ja Palvelun tuottajan välillä koskien Palvelun käyttöä ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat sopimukset.

Jos jokin Ehtojen yksittäinen kohta todetaan pätemättömäksi, jäävät Ehtojen muut kohdat muuttumattomina voimaan.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näihin Ehtoihin perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksiaan millekään kolmannelle taholle ilman Palvelun tuottajien etukäteistä kirjallista suostumusta.

Palvelun tuottajilla on oikeus siirtää kaikki näiden Ehtojen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet fuusion, yrityskaupan tai omaisuuden myymisen yhteydessä tai lain nojalla tai muutoin.

Mikään näissä Ehdoissa ei estä Palvelun tuottajia noudattamasta lakia tai viranomaisten määräyksiä.

Mikään näiden Ehtojen määräyksistä ei ole sopimus kolmannen osapuolen hyväksi.

Palvelun tuottajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti ja kirjallisesti myönnetty Käyttäjälle.

Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, asetuksia ja viranomaisten määräyksiä.

© 2015 Kirkkopalvelut ry. Päivitetty 2020.