Vapaaehtoistyo.fi onlinetjänst sekretesspolicy 2020

 1. Vi samlar endast in väsentlig information om dig som krävs för volontärarbete

 2. Vi använder den webbläsare du använder för att samla in dina favoriter, till exempel

 3. Vi samlar bara in information som du själv tillhandahåller. Om du ansöker per telefon om en uppgift kommer mottagaren av din sökning anmälan logga dina uppgifter i tjänsten.

 4. Vi ber ditt kön och din ålder att se till att du är över 13 och för statistisk rapportering.

 5. Uppgiftsleverantören använder din kontaktinformation för att komma överens om uppgifter.

 6. Kontrollanterna är Kansalaisareena ry. och Kirkkopalvelut ry. Kundtjänst behandlar dina uppgifter i samband med ärenden. Vi samlar in statistiska uppgifter för utveckling av volontärverksamhet.

 7. Dina uppgifter lagras i skyddad miljö i Finland

 8. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut.

 9. Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som lagras i vapaaehtoistyo.fi service. Din profil visar vilken information om dig som lagras. För mer detaljerad information, kontakta kundtjänst [email protected]. Om du vill ta bort dina data från tjänsten skickar du ett meddelande till [email protected].

Läs sekretessuttalandet i sin helhet

1. Allmän information om sekretessförklaringen

The Church Services Association (nedan kallad "Service Provider") har åtagit sig att skydda den personliga integriteten för användare av vapaaehtoistyo.fi online-tjänst (nedan kallad tjänsten) i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999), informationssamhällets kod (917/2014) och annan tillämplig lagstiftning och föreskrifter från myndigheterna, som krävs av Tjänsteleverantören vid varje given tidpunkt.

Genom att använda tjänsten godkänner du (nedan kallad användaren) de villkor som finns i denna integritetsförklaring (nedan kallade "villkoren"). Om Användaren inte godkänner Villkoren måste Användaren omedelbart discontinent användningen av Tjänsten.

2. Uppgifter som skall samlas in

Tjänsteleverantören samlar in personuppgifter från Användaren som är nödvändig för de behandlingsändamål som beskrivs i avsnitt 4 i Villkoren. Den information som samlas in om användaren inkluderar:

Användares personuppgifter:

 1. kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress

 2. registreringsuppgifterna som krävs av användarkontot, såsom användarnamn, smeknamn, lösenord och annat unikt användar-ID, om något

  information som rör befolkningsgruppen, såsom ålder, kön, värde eller yrke och modersmål

 3. Kommunikation mellan Användaren och Tjänsteleverantören, till exempel kontakter, feedback och förfrågningar inspelade kundtjänstsamtal

 4. Profilering och information om intresse av användaren

 5. tillstånd, medgivanden och tillstånd

 6. Förbud

 7. andra uppgifter som samlats in med användarens samtycke

Information som beskriver användningen av tjänsten

Information som rör användningen av den identifierade Användartjänsten, såsom användning och webbinformation för funktionerna i Tjänsten;

 1. information som samlas in via cookies och annan liknande teknik, till exempel en sida som bläddras av Användaren, en sida från vilken Användaren har fått tillgång till Tjänsten, en terminalmodell, en unik enhet eller cookie-identifierare, en kommunikationsnyckel (skrivbord, mobil webbläsare, applikation), webbläsarversion, IP-adress, sessions-ID, sessionstid och varaktighet, skärmupplösning och operativsystem

 2. All annan information som Användaren anger eller överför till Tjänsten (t.ex. information som Användaren anger i nätverksformuläret eller ett foto som Användaren överför till Tjänsten)

 3. Tjänsteleverantören lagrar informationen i marknadsföringsregistret

 4. Användarnamn, värde eller yrke, ålder, kön och modersmål

 5. En autentiseringssãl som ska associeras med Användaren

 6. historien om volontärarbete och donation samt

 7. kontaktinformation för kontakt

3. Källor till uppgifter som skall samlas in

De huvudsakliga källorna till personuppgifter som samlas in från Användaren är:

 1. Uppgifter som tillhandahålls av Användaren vid registrering för Tjänsten eller uppdatering av användarprofilen

 2. information som erhållits genom de tekniker som beskrivs i dessa villkor om användningen av tjänsten

 3. Tjänsteleverantören samlar också in information från de register över församlingar, församlingsgrupper och andra servicekunder som fungerar som kunder till Tjänsten, förutsatt att de har rätt att lämna ut uppgifterna, samt från offentliga register som t.ex.

4. Syfte att samla in personuppgifter

Tjänsteleverantören samlar in personuppgifter endast för fördefinierade användningsområden som kan med ut enligt följande:

 1. Servicehantering, drift, underhåll och förbättring

 2. Utveckling och identifiering av tjänsten och tillhörande produkter och tjänster

 3. besvara frågor och genomföra förfrågningar

 4. annan kommunikation med Användaren

 5. Fullgörande av tjänsteleverantörens rättsliga skyldigheter

 6. Andra användarauthorized syften

 7. annan användning enligt gällande lagstiftning

5. Lagring av personuppgifter

Tjänsteleverantören bevarar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges i avsnitt 4 ovan, i enlighet med den lagstiftning och de föreskrifter som gäller vid tidpunkten.

Om Användaren inte har loggat in på sitt användarkonto under en längre tid, typiskt 12 månader, kommer personuppgifterna rörande Användaren huvudsakligen att raderas, överföras till ett permanent arkivregister eller ändras till ett format som inte längre identifierar Användaren.

Trots ovanstående kommer offentliga avsnitt av Tjänsterna, till exempel forum, att visa information om sig själva som publicerats av Användaren.

Dessutom lagrar tjänsteleverantören personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

6. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i princip av anställda hos Tjänsteleverantören.

Om Tjänsteleverantören har lagt ut behandlingen av personuppgifter på entreprenad till en tredje part kommer Tjänsteleverantören genom avtalsarrangemang att säkerställa att behandlingen av personuppgifter följer tillämplig lagstiftning och föreskrifter från myndigheterna.

Det finns inga planer på att överföra personuppgifter utanför EU eller EES. Om personuppgifter senare överfördes utanför EU eller EES skulle tjänsteleverantören säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, bland annat med de avtalsgarantier som krävs enligt lag, till exempel genom att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

7. Utlämnande av personuppgifter

Tjänsteleverantören säljer, hyr inte ut eller lämnar ut Användarens personuppgifter till tredje part i andra situationer än de som nämns i avsnitt 7 nedan.

Personuppgifter kan lämnas ut till en tredje part om Användaren har gett sitt uttryckliga samtycke.

Personuppgifter kan lämnas ut till följd av en bestämmelse som är bindande för tjänsteleverantören och som grundar sig på den behöriga myndighetens eller annan parts nuvarande lagstiftning.

Personuppgifter kan lämnas ut för vetenskaplig eller historisk forskning, i vilket fall uppgifterna kommer att ändras så att Användaren inte är identifierbar.

Personuppgifter kan lämnas ut i samband med omorganisationen av den Tjänsterelaterade verksamheten, såsom affärstransaktioner, fusioner eller delningar, till en part i sådan omstrukturering eller till dess rådgivare.

8. Skydd av personuppgifter

Tjänsteleverantören använder nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetmedel för att skydda personuppgifter mot oinstämd tillgång, avslöjande, förstörelse eller annan oinstckad behandling.

Sådana medel omfattar, men är inte begränsade till, användning av brandväggar, krypteringsteknik och säkra utrustningsmöjligheter, korrekt åtkomstkontroll, kontrollerad åtkomst och kontroll av deras användning, användning av krypteringsteknik, instruktioner för personal som deltar i behandlingen av personuppgifter samt noggrant urval av underleverantörer.

Även om Tjänsteleverantören gör sitt bästa för att skydda personuppgifter från potentiella risker och avslöjanden är det omöjligt att skapa fullständig säkerhet i en onlinemiljö. Därför bör Användaren inte lämna ut någon information i Tjänsten som är särskilt känslig eller inte specifikt krävs i det sammanhanget.

9. Användning av cookies

Cookies är små filer som lagras på Användarens terminalenhet av webbläsaren som innehåller en unik identifierare som gör att Tjänsteleverantören kan identifiera Användaren och beräkna webbläsare som har besökt Tjänsten.

Tjänsteleverantören kan samla in information om Användarens terminalenhet och användningen av Tjänsten med hjälp av cookies och annan teknik, till exempel att utnyttja webbläsarens lokala lagringsplats.

10. Datainsamling från tredje part

Tredje part avser enheter utanför Tjänsten som är relaterade till Tjänsten, till exempel leverantörer av mät- och övervakningstjänster och leverantörer av så kallade community-plugins, såsom Facebook, Twitter och anknutna tjänster på Google+.

Eftersom de tidigare nämnda tredje parternas tjänster, i den mån de tillhandahålls eller utnyttjas i samband med Tjänsten, bygger på överföring av data mellan Tjänsten och den tjänst som tillhandahålls av denna tredje part, är det möjligt att sådan tredje part kan kunna samla in information om Användaren, bland annat genom att installera cookies på Användarens terminalenhet.

I möjligaste mån strävar tjänsteleverantören efter att sådana tredje parter när som helst följer den lagstiftning som gäller genom avtalsarrangemang.

11. Användarnas egenmakt

Direkt marknadsföringsförbud: Användaren har rätt att förbjuda utlämnande och behandling av sina uppgifter i syfte att direktreklam, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring av [email protected].

Kontroll av uppgifter: Användaren har rätt att inspektera de personuppgifter som lagras om honom eller henne och att kräva rättelse, radering eller tillägg av uppgifter som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade ur behandlingssynpunkt genom [email protected].

Blockera cookies: Användaren har möjlighet att blockera cookies genom att ändra sina webbläsarinställningar. Att blockera cookies kan påverka Användarens användarupplevelse.

Rensa cookies: Användaren kan rensa cookies i sina webbläsarinställningar. Att rensa cookies kan påverka Användarens användarupplevelse.

12. Ändring av integritetsförklaringen

Tjänsteleverantören strävar kontinuerligt efter att utveckla Tjänsten, vilket kan orsaka förändringsbehov avseende dessa Villkor. Behovet av förändring kan också uppstå på grund av lagstiftning och föreskrifter från myndigheterna.

Tjänsteleverantören har rätt att ändra dessa Villkor. Alla ändringar i villkoren kommer att meddelas i Tjänsten. Tjänsteleverantören uppmanar Användaren att regelbundet granska innehållet i Villkoren.

Fortsatt användning av Tjänsten efter offentliggörandet av de nya villkoren ska anses vara godkänt genom de ändrade villkoren.

13. Kontakter

Vi ber Användaren att i första hand ta upp all kontakt med den person som kontaktpersonen för personuppgifterna har anknytning till dessa villkor eller [email protected] (telefon 040 6647 832).

Användaren kan också tillhandahålla en kontakt som är relaterad till denna tjänst till:

Kirkkopalvelut ry Tietosuoja Vapaaehtoistyö Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää

Kirkkopalvelut rys dataskyddsombud är Jukka Lappalainen [email protected]